جلسه‌ مجازی و تغییر برخی برنامه‌های لاگ

سلام.

طبقه برنامه امروز می‌باید یکی از جلسات لاگ رو برگزار می‌کردیم، اما به دلیل هم زمانی با برگزاری امتحانات دانشگاه برخی از اعضاء به یک جلسه‌ی مجازی از پیش تعیین نشده تبدیل شد. نتایج این جلسه به شرح زیر است:

1. برپایی جلسات به صورت ماهی یک بار در دومین پنجشنبه‌ی هر ماه.

2. برگزار نشدن جلسه در این ماه.