نشست های مهرماه

دوستان به اطلاع میرساند برنامه نشست ها به شکل منظم برگزار خواهد شد.

طبق برنامه اولین نشست لاگ پنجشنبه ۱۶ مهرماه راس ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.

مکان : پارک شورای بابلسر ، رو به روی پیتزا پارک

نشست بعدی لاگ پنجشنبه ۳۰ مهرماه راس ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.